Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Daha önce çalışılan yerde yeniden işe başlamada kıdem tazminatı ve izin süreleri

 

  Kıdem tazminatı ve diğer kanuni haklarını alarak işten ayrılan bir işçi, aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlarsa, emeklilikten önceki süreler kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınır mı?

   1475 sayılı eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesine göre, işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. Aynı maddeye göre, aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. Yargıtay da bu cümleden hareketle, muhtelif tarihlerde verdiği kararlarında (Örneğin; 9. Hukuk Dairesinin 30.1.2007 tarih ve 2007/1252 sayılı Kararı) kıdem tazminatı ödenmek suretiyle tasfiye edilmiş olan sürelerin daha sonra çalışılarak kıdem tazminatına hak kazanılan sürelere eklenmesinin mümkün olmadığına karar vermiştir. Buna karşın, iş sözleşmesi feshedildiği halde tazminat ödenmediği için tasfiye edilmemiş hizmetlerin sonraki çalışma sürelerine eklenmesi kabul edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 54. maddesine göre ise, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürelerin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek gözönüne alınır. Kanun hükmü böyle olmakla birlikte, Yargıtay’ın yukarıda sözü edilen kararına göre, işçiden alınan ibraname ile işçilik hakları ödenmek suretiyle tasfiye edilen önceki çalışma sürelerinin yeni hizmet akdi çerçevesinde ele alınması doğru olmaz. Ancak, eski süreler tasfiye edilmemiş ise, yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatı hesabında yeni sürelere eklenerek dikkate alınacaktır. Kanundaki yıllık izin süreleri asgari süreler olduğu için, işveren eski süreleri de dikkate alarak, isterse işçisine daha fazla izin kullandırabilir.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *