Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı

5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendin­de yapılan düzenleme gereğince ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı sayılabilmeleri için ücret ve süreklilik koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekecektir. Yani ev hizmetlerinde yapılan çalışma süreklilik arz etmiş olsa bile herhangi bir ücret ödemesi söz konusu değilse diğer bir ifadeyle gönüllülük esasına dayanıyorsa veyahut da ücret ödemesi söz konusu olup da yapılan çalışma süreklilik arz etmiyorsa her iki durumda da 5510 sayılı Kanun uygulaması bakımından bu şekilde yapılan çalışmalarda bir kimse­de sigortalılık niteliği ortaya çıkmayacaktır.  

Çalışanın her hafta aynı gün aynı eve ev işinde çalışmak üzere gelmesi halinin sürekli çalışma olarak nitelendirileceği, be­lirsiz aralıklarla ve çağrı üzerine yapılıyorsa, bu durumda ne kadar sürmüş olursa olsun, süreksiz çalışma olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun altıncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde yapılan düzenlemeden; ev hizmetlerinde çalışanların 5510 sayılı Kanun uygulaması bakımından sigortalılık kapsamı dışında bırakıldığı, ancak üc­retle ve sürekli olarak çalışanlar yönünden bu kurala istisna getirildiği ve bu şekilde çalışanların ise sigortalı sayılmaları gerektiği sonucuna ulaşıl­maktadır. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, 5510 sayılı Kanunun altıncı maddesinde bu şekilde düzenlendikten sonra yine söz konusu mad­denin son fıkrasında, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasla­rın, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kastedilerek Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Süleyman TUNÇAY – İsmmmo, Mali çözüm dergisinden alıntılanmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *