Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

2012 pratik bilgiler

Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar

Tutar

Uygulama Dönemi

Dayanağı

770.-TL

01/01/2012-31/12/2012

411 Sayılı VUK GT

 

SSK Taban ve Tavan Ücretleri 2012
  

Dönemi

Alt Sınırı

Üst Sınırı

01.01.2012 – 30.06.2012

886,50 TL

5.762,40 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

940,50 TL

6.113,40 TL

 

Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

01.01.2012 – 30.06.2012 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

29,55 TL

886,50 TL

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

25,35 TL

760,50 TL

01.01.2012 – 30.06.2012 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

886,50 TL

760,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

124,11 TL

106,47 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

8,87 TL

7,60 TL

Gelir Vergisi Matrahı

753,52 TL

646,43 TL

Gelir Vergisi

113,03 TL

96,96 TL

Damga Vergisi

5,85 TL

5,02 TL

Kesintiler Toplamı

251,86 TL

216,05 TL

Net Ücret

* 701,13 TL

* 610,94 TL

İşverene Maliyeti

1.032,77 TL

925,67 TL

         

01.07.2012 – 31.12.2012 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

31,35 TL

940,50 TL

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

26,85 TL

805,50 TL

01.07.2012 – 31.12.2012 Dönemi

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

940,50 TL

805,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

131,67 TL

112,77 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

9,40 TL

8,05 TL

Gelir Vergisi Matrahı

799,43 TL

684,68 TL

Gelir Vergisi

119,91 TL

102,70 TL

Damga Vergisi

6,21 TL

5,32 TL

Kesintiler Toplamı

267,19 TL

228,84 TL

Net Ücret

* 739,80 TL

* 643,15 TL

İşverene Maliyeti

1.095,68 TL

980.93 TL

*
Asgari geçim indirimi (66,49 TL) ilave edilmiştir.

 

Asgari Geçim İndirimi
 
193 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

1/1/2012 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

Medeni Durumu

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekar

66,49

Evli,eşi çalışmıyor

79,79

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

89,76

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

99,73

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

106,38

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

113,03

Evli, eşi çalışıyor

66,49

Evli, eşi çalışyor, 1 çocuklu

76,46

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

86,43

Evli, eşiçalışıyor, 3 çocuklu

93,08

Boşanmış

66,49

Boşanmış, 1 çocuklu

76,46

Boşanmış, 2 çocuklu

86,43

Boşanmış, 3 çocuklu

93,08

 

Damga Vergisi Oranları

01.01.2012 tarihinden itibaren azami tutar 1.379.775,30 TL dir.

(55 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle İlgili Kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

  

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

(Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

  

1. Tahkimnameler

(34,50 TL)

2. Sulhnameler

(34,50 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(193,40 TL)

  

  

II. Kararlar ve mazbatalar

  

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

  

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8,25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(34,50 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,95)

   

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

  

1. Ticari ve mütedavil senetler:

  

a) Emtia senetleri:

  

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(12,15 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(7,20 TL)

ac) İyda senedi

(1,35 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(7,20 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:

  

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(12,15- TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

  

ba) Bilançolar

(26,65 TL)

bb) Gelir tabloları

(12,95 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(12,95 TL)

c) Barnameler

(1,35 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(5,40- TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(5,40- TL)

   

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

  

1. Makbuzlar:

  

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 8,25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

  

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:

  

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(34,50 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(46,10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(22,85 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(22,85 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(22,85 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(46,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(17,00 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(17,00 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(27,10 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

  
 

Fatura Kullanma Mecburiyeti

Yıllar

Maktu Had

2012

770 TL

 

 

 

Gelir Vergisi Tarifesi

2012 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

280 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

10.000 TL’ye kadar

15%

25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası

20%

58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası

27%

58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası

35%

 
 

 

İhbar Bildirim Süreleri

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

8 hafta

 

 

İşsizlik Sigortası Oranları
  

İşçi Payı

1

İşveren Payı

2

Devlet Payı

1


Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönem

Tutar

01 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012

2.805,04 TL

 

Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları

A) GMSİ Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları (Konut Kira İstisnası)

2012 yılı için 3.000.-TL’yi aşan kısım üzerinden vergi ödenecektir.

Yılı

Miktarı

Dayanağı

2012

3.000.-TL

280 SERİ NOLU G.V. G.T

 

B) İş Yeri Kira Geliri
Tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira gelirleri
2012 yılı için 25.000.-TL‘yi aşıyorsa beyan edilecektir.

Yılı

Miktarı

Dayanağı

2012

25.000.-TL

280 SERİ NOLU G.V. G.T

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri – 2012

(I) SAYILI TARİFE

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 
 

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

1300 cm³ ve aşağısı

480,00 TL

335,00 TL

189,00 TL

142,00 TL

52,00 TL

 

1301 – 1600 cm³ e kadar

768,00 TL

576,00 TL

335,00 TL

237,00 TL

92,00 TL

 

1601 – 1800 cm³ e kadar

1.352,00 TL

1.059,00 TL

624,00 TL

381,00 TL

149,00 TL

 

1801 – 2000 cm³ e kadar

2.129,00 TL

1.642,00 TL

965,00 TL

576,00 TL

229,00 TL

 

2001 – 2500 cm³ e kadar

3.194,00 TL

2.320,00 TL

1.449,00 TL

867,00 TL

345,00 TL

 

2501 – 3000 cm³ e kadar

4.452,00 TL

3.873,00 TL

2.421,00 TL

1.304,00 TL

480,00 TL

 

3001 – 3500 cm³ e kadar

6.780,00 TL

6.101,00 TL

3.676,00 TL

1.836,00 TL

675,00 TL

 

3501 – 4000 cm³ e kadar

10.658,00 TL

9.204,00 TL

5.422,00 TL

2.421,00 TL

965,00 TL

 

4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00 TL

13.080,00 TL

7.747,00 TL

3.484,00 TL

1.352,00 TL

 

2-Motosikletler

 

100 – 250 cm³ e kadar

92,00 TL

71,00 TL

52,00 TL

34,00 TL

15,00 TL

 

251 – 650 cm³ e kadar

189,00 TL

142,00 TL

92,00 TL

52,00 TL

34,00 TL

 

651 – 1200 cm³ e kadar

480,00 TL

286,00 TL

142,00 TL

92,00 TL

52,00 TL

 

1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00 TL

768,00 TL

480,00 TL

381,00 TL

189,00 TL

 

 

vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

26 – 35 kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

36 – 45 kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

46 kişi ve yukarısı

2.320,00

1.935,00

1.159,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

518,00

345,00

170,00

1.501 – 3.500 kg’a kadar

1.043,00

606,00

345,00

3.501 – 5.000 kg’a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

5.001 – 10.000 kg’a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

10.001 – 20.000 kg’a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

 
 

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi


5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi


Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

9.688,00    

7.747,00

5.810,00

4.648,00

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

14.535,00

11.625,00

8.719,00

6.975,00

1.801 – 3.000 kg.’a kadar

19.380,00

15.504,00

11.625,00

9.301,00

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

24.228,00

19.380,00

14.535,00

11.625,00

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

26.369,00

21.094,00

15.820,00

13.952,00

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

33.920,00

27.136,00

20.349,00

16.276,00

20.001 kg. ve yukarısı

38.766,00

31.011,00

23.258,00

18.606,00

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.

 
 

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 

Vergi beyan ve ödeme zamanları

Vergi türü

Beyanname türü

Beyananme verme zamanı

Vergi ödeme zamanı

Gelir vergisi

Yıllık gelir vergisi beyannamesi

1–25 Mart

Mart, Temmuz

Gelir vergisi (basit usulde vergilenenler)

Yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde vergilenenler için)

1–25 Şubat

Şubat, Haziran

Gelir vergisi

Münferit beyanname

Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin beyanname faaliyetin sona erdiği,
bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili
beyanname kazanç ve iradın iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde

Beyanname verme süresi içinde

Gelir geçici vergi

Geçici vergi beyannamesi

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar

Gelir vergisi stopajı (aylık)

Muhtasar beyanname

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Gelir vergisi stopajı (üç aylık)

Muhtasar beyanname

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Kurumlar vergisi

Kurumlar vergisi beyannamesi

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar

Beyannamenin verildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar

Kurum geçici vergi

Geçici vergi beyannamesi

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar

Kurumlar vergisi

Özel beyanname

Kazancın elde edilme tarihinden itibaren onbeş gün içinde

Beyanname verme süresi içinde

Kurumlar vergisi stopajı (aylık)

Muhtasar beyanname

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Katma değer vergisi

Katma değer vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Özel tüketim vergisi

Özel tüketim vergisi beyannamesi

Petrol ve doğalgaz ürünlerine ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onuncu günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Özel tüketim vergisi

Özel tüketim vergisi beyannamesi

Petrol ve doğalgaz ürünleri dışındaki mallara ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Özel tüketim vergisi

Özel tüketim vergisi beyannamesi

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait vergi, ilk iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce

Beyanname verme süresi içinde

Banka ve sigorta muameleleri vergisi

Gider vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Özel iletişim vergisi

Gider vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Veraset ve intikal vergisi

Veraset ve intikal vergisi

Ölüm halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, diğer intikallerde iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde, yarışma ve çekilişlerle müşterek bahislerde yarışma, çekiliş veya müsabakanın yapıldığı günü izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Tahakkuktan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte

Damga vergisi

Damga vergisi beyannamesi

İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ve sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenen damga vergisi için vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Emlak vergisi

Birinci taksit Mart-Mayıs, ikinci taksit Kasım

Şans oyunları vergisi

Şans oyunları vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

İlan ve reklam vergisi

İlan ve reklam vergisi beyannamesi

İlan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Eğlence vergisi

Eğlence vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Haberleşme vergisi

Haberleşme vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın sonuna kadar

Beyanname verme süresi içinde

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Yangın sigortası vergisi

Yangın sigortası vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Değerli kâğıtlar bedeli

Çeklere ait değerli kâğıtlar bildirimi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Gelen arama terimleri:

  • 2012 pratik bilgiler
  • pratik bilgiler 2012
  • muhasebe pratik bilgiler 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *