Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Aynı il sınırladı içerisinde şube işyeri açılması ve ticaret sicil işlemleri

Aynı il sınırları içerisinde şube işyeri açabilmek için ticaret siciline tescil yaptırmamız gerekir mi? Bilgi verirseniz sevinirim.

İyi çalışmalar.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 159’uncu maddesinde, “Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.” hükmü yer almakta ve aynı Kanunun 168’inci maddesinde de

, değişiklik bildirimlerinin bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılacağı belirtilmektedir. Ancak, anılan Kanunda ticari işletmelere ait şubelerin ticaret siciline tescil edilmesine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, mükelleflerin mükellefiyeti devam ederken bu iş nevine dair iş yeri sayısında bir artış söz konusu olduğunda, değişiklik bildirimi olarak mütalaa edilerek bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi ve bu bildirimi alan vergi dairesince de mükellefiyetin tesis edilmesi gerekmektedir.

Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması durumu nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde, gerçek kişilerde konu ile ilgili yazılı bildirimin, tüzel kişilerde de ilave iş yeri açılması ile ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneğinin vergi dairesine verilmesi yeterlidir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şube açılışlarına ilişkin olarak yapılacak bildirimlerde, şube açılışına dair tescil belgesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin vergi dairesine ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır.

kaynak:lebib yalkın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *