Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Şube İşyerlerine Ait Muhtasar Beyannamenin Merkez İşyerinin Bağlı Olduğu Vergi Dairesine Verilmesinin Şartları

Büyük şehir belediyesi bünyesinde bulunan ilçe belediyeleri sınırları içinde faaliyette bulunan aynı işverene bağlı işyerlerinde yapılan ödeme ve tahakkuklardan kesilen gelir vergilerin de bir merkezden bildirilmesi mümkün bulunmaktadır. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan Beşiktaş ilçesinde merkez işyeri, Kadıköy ilçesinde ise şube işyeri olan mükellefin, her iki işyerinden yapılan ücret, kira ve serbest meslek ödemeleri için, ayrı ayrı muhtasar beyanname vermek yerine; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisinde bulunan Kadıköy ve Beşiktaş İlçe Belediyelerinin, Büyükşehir Belediyesine bağlı ve aynı belediye hudutları içerisinde bulunması nedeniyle, sözü edilen belediye hudutları içinde muhtelif vergi daireleri yetki alanında bulunan yerlerde yapılan ödemeler ile bunlardan tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyannamenin, işyeri merkezi olan Beşiktaş ilçesindeki merkez işyerinin bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümlere göre, iş merkezinizin bulunduğu belediye (büyükşehirlerde, büyükşehir belediye hudutları) dışındaki bürolarınızda çalışan personelin ücretlerinin, iş merkezinde tahakkuk ettirilerek, hizmet erbabının her birine banka havalesi ile gönderilmesi halinde, bu ücretlere ait muhtasar beyannamenin, iş merkezinizin bulunduğu yer vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, söz konusu ücretlerin, hizmet erbabının hesabına değil de, personele ödenmek üzere şirketin bir temsilcisinin hesabına ödenmesi halinde bu şekilde ödenen ücretlere ait muhtasar beyannamenin, ödemenin fiilen gerçekleştiği yer vergi dairesine verilmesi gerekir. Ayrıca, tevkifat kapsamında olan kira ve serbest meslek ödemelerinin tahakkuk ve ödemesinin şirket merkezinde yapılması halinde, bunlara ilişkin tevkifatında şirket merkezinin bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.” açıklaması yapılmıştır. Ayrıca, GVK’nın 98’inci maddesi gereğince, merkez işyeri tarafından şube işyeri için yapılan serbest meslek ödemeleri, taşeronlara ödenen istihkaklar, dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere yapılan ödemeler ve kira ödemeleri gibi 94’üncü maddenin alt bentlerinde sayılan ve tevkifata tabi olan ödemelere ilişkin muhtasar beyannamelerin ise, bu ödemelerin tahakkukunun yapıldığı işmerkezinin bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Örneğin, İstanbul ilinde faaliyette bulunan (X) şirketinin iş merkezinin bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye hudutları dışındaki Ankara’daki (Y) Şubesinde çalışan personelin ücretlerinin ve bu şubeye ilişkin kira ve serbest meslek ödemelerinin şirket merkezi tarafından tahakkuk ettirilerek ödenmesi halinde, söz konusu tutarlar üzerinden yapılan vergi kesintilerinin şirketin iş merkezinin bağlı bulunduğu İstanbul’daki vergi dairesi müdürlüğüne verilen muhtasar beyannameye dahil edilerek beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu tahakkuk ve ödemelerin Ankara’daki (Y) Şube işyeri tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, bu ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin şube işyerinin bağlı bulunduğu Ankara’daki vergi dairesi müdürlüğüne muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununa göre, aynı belediye hudutları (büyükşehir belediyeleri dahil) içinde muhtelif yerlerde merkez ve şube işyerleri için yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden muhtasar beyanname ile bildirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, mükellefin iş merkezinin bulunduğu belediye (büyükşehir belediyeleri dahil) sınırları dışındaki şube işyerine ait ödemelerin merkez işyerinden tahakkuk ettirilerek ödenmesi halinde, muhtasar beyannamenin merkezin kayıtlı bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğüne; ödeme ve tahakkukun şube işyerinden yapılması halinde ise şube işyerinin kayıtlı bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Merkez işyerinden şube işyerleriyle ilgili olarak yapılacak ödemelerde özellik taşıyan durum, şube işyerlerinde çalışanların ücret ödemeleri olup; bu konuda da ücret gelirinin elde edilmesinde geçerli olan hukuki ve ekonomik tasarruf ilkesinin dikkate alınması ve muhtasar beyannamenin verileceği vergi dairesinin tespitinde ona göre hareket edilmesi gerekir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *