Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

2013 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42)

I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci  fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2013 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

 
 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

517,00

361,00

203,00

153,00

56,00

 1301 – 1600 cm³ e kadar

827,00

620,00

361,00

255,00

99,00

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.457,00

1.141,00

672,00

410,00

160,00

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.295,00

1.770,00

1.040,00

620,00

246,00

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.443,00

2.500,00

1.562,00

934,00

371,00

 2501 – 3000 cm³ e kadar

4.799,00

4.175,00

2.609,00

1.405,00

517,00

 3001 – 3500 cm³ e kadar

7.308,00

6.576,00

3.962,00

1.979,00

727,00

 3501 – 4000 cm³ e kadar

11.489,00

9.921,00

5.844,00

2.609,00

1.040,00

 4001 cm³ ve yukarısı

18.803,00

14.100,00

8.351,00

3.755,00

1.457,00

 2-Motosikletler 

   100 –   250 cm³ e kadar

99,00

76,00

56,00

36,00

16,00

   251 –   650 cm³ e kadar

203,00

153,00

99,00

56,00

36,00

   651 –  1200 cm³ e kadar

517,00

308,00

153,00

99,00

56,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.249,00

827,00

517,00

410,00

203,00

 
 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE

 
 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

620,00

410,00

203,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

827,00

517,00

308,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.249,00

827,00

517,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.562,00

934,00

410,00

  26 – 35  kişiye kadar

1.874,00

1.562,00

620,00

  36 – 45  kişiye kadar

2.085,00

1.770,00

827,00

  46 kişi ve yukarısı

2.500,00

2.085,00

1.249,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.’a kadar

558,00

371,00

183,00

   1.501 –   3.500  kg’a kadar

1.124,00

653,00

371,00

   3.501 –   5.000  kg’a kadar

1.687,00

1.405,00

558,00

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

1.874,00

1.592,00

748,00

   10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.250,00

1.874,00

1.124,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.815,00

2.250,00

1.309,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 
 

(IV) SAYILI TARİFE

 
 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg’a kadar

10.443,00

8.351,00

6.263,00

5.010,00

   1.151 –   1.800 kg.’a kadar

15.668,00

12.531,00

9.399,00

7.519,00

   1.801 –   3.000 kg.’a kadar

20.891,00

16.713,00

12.531,00

10.026,00

   3.001 –   5.000 kg.’a kadar

26.117,00

20.891,00

15.668,00

12.531,00

   5.001 – 10.000 kg.’a kadar

31.341,00

25.072,00

18.803,00

15.040,00

   10.001 – 20.000 kg.’a kadar

36.565,00

29.252,00

21.936,00

17.545,00

   20.001 kg. ve yukarısı

41.789,00

33.429,00

25.072,00

20.057,00

 
 

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

——————————

1  23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2  16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3  10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4  6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

——————————————————————————————

31 Aralık 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28514 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *