Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına getirilen kolaylıklar


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuranların bir bölümü söz konusu kanun hükümleri uyarınca kendilerine sağlanan taksitlendirme ile ilgili yükümlüklerini süresi içersinde yerine getirememişlerdir.
“Bazı Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6322 sayılı kanun ile 6111 sayılı Kanuna eklenen geçici 19’uncu madde bu kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurusunu yapmış olup taksitlerini zamanında ödemeyenlere ödeme kolaylığı getirilmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış bulunan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ” ile uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır. (26.06.2012 gün ve 28335 sayılı Resmi Gazete, Seri No:4 Genel Tebliğ) Tebliğ ile yapılan yönlendirmeden de anlaşılacağı üzere 6111 sayılı kanun hükümlerinden daha önce yararlanmak için başvuruda öngörülen süreler içersinden taksitlerini ödeyemeyenler 15 Haziran 2012 tarihini takip eden ayın başından itibaren dört aylık süre içersinde, en son 31 Aralık 2012 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır.
Bir başka anlatımla 6111 sayılı Kanun’un Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarına göre yapılandırılma başvurusunda bulunduğu halde 15 Haziran 2012 tarihi itibariyle hiç ödememiş veyahut da eksik ödeme yapanlar söz konusu borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Ekim 2012 tarihine kadar ödeyebileceklerdir.

6111 sayılı Kanun’un geçici 19’uncu maddesi hükmünden yararlanabilmek için alacaklı idareye yazılı olarak başvurma koşulu aranmamıştır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı tahsil daireleri tarafından takip edilen Amme Alacaklarına ilişkin olarak ayrıca yazılı başvuruda bulunulmasına gerek yoktur. Ancak, il özel idareleri ve belediyeler geçici 19’uncu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlulardan yazılı başvuru alıp almamakta serbest bırakılmışlardır. Bu nedenle il özel idarelerine ve/veya belediyelere 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanarak ödemek için öncelikle ilgili idareye başvurmak zorundadırlar.
Diğer yandan 6111 sayılı Kanun eklenen geçici 19’uncu madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kanundan yararlanma hakkını kaybetmiş olan borçluların münhasıran 15 Haziran 2012 tarihi itibariyle ödemedikleri tutarlara yeni bir ödeme süresi getirdiğinden, vadesi bu tarihten sonraya rastlayan taksitlere yönelik herhangi bir ödeme süresi uzatımı söz konusu olmayacaktır.

Örneğin 6111 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ve 18 taksit ödeme seçeneğini tercih eden mükellef geçici 19’uncu maddenin yürürlüğe girdiği 15 Haziran 2012 tarihi itibariyle herhangi bir ödeme yapmadığından, 6111 sayılı kanundan yararlanma hakkını kaybetmiştir. Ancak söz konusu mükellef ödemediği taksit tutarlarını, taksit vade tarihinden itibaren hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Ekim 2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinden kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.

Öte yandan 6111 sayılı kanun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarlarına tercih edilen ödeme süresine bağlı olarak katsayı hesaplamakta olup, taksitle ödeme ve katsayı uygulaması 6322 sayılı kanun uyarınca yapılan ödemeler için getirilen ödeme süresi katsayısı uygulamasını gerektirmeyecektir. Bir başka anlatımla 6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarına başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısına göre uygulanan katsayıdan başka 31 Ekim 2012 tarihine kadar geçen süre için ayrıca bir katsayı hesaplanmayacaktır.
Gerçekte 6111 sayılı kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılından en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun başvurusu sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi koşuluyla kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Aynı şekilde bir takvim yılından bir taksit ödemesi öngörülen yapılandırılmalarda da taksitle beraber ödenmesi koşuluyla 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilecektir.

kaynak: VEYSİ SEVİĞ / İTO G./16.07.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *