Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Genel

2013 Çevre Temizlik Vergileri

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas […]

2013 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; İkinci  fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden […]

2013 Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen […]

2013 Vergi Takvimi

2013 Yılı Vergi Takvimi 2013 yılı Vergi Takvimi aşağıda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmıştır. Vergi Takvimi 2013; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Aralık ayının son günlerinde ilan ve tebliğ edilir. Gelir idaresi başkanlığının vergi takvimini yayınlama hedefi; mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini hatırlatmaktır. Vergi takvimi internet ortamında yayınlandığı gibi broşür halinde de vergi […]

Sermaye Şirketi mi kuralım? Şahıs işletmesi mi olalım?

Sermaye Şirketi mi kuralım? Şahıs işletmesi mi olalım? Bu ay ki yazımızda girişimcilerin iş kurma aşamasında en fazla sordukları sorulardan birini tartışmaya çalışacağız. İş kurarken sermaye şirketi olarak mı yoksa şahıs işletmesi olarak mı faaliyete devam etmeliyiz? Baştan şunu belirtelim bu sorunun doğru cevabı her girişimci için farklı şekilde olabilecektir. […]

Vergi mükelleflerinin bilgi verme mecburiyeti

Vergi Usul Kanunu’nun ‘Bilgi Toplama’ başlıklı 148’inci maddesi gereği olarak ‘kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığı’nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar. Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenilen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve […]

Emlak vergisinde indirimli oran

Babamın emekli aylığı dışında başka bir geliri yoktur. Annem ev hanımı olup, her ikisinin de 130 m2 olan birer evleri bulunmaktadır. Anneme ait olan daireyi kiraya verdik. İndirimli emlak vergisi oranı uygulamasından nasıl faydalanacağımız hususunda bilgilerinizi talep ediyoruz. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden muhtelif tarihlerde çıkarılan Bakanlar […]

Kooperatif aidatlarında kdv olur mu?

Kooperatif üyelerinden alınan aidatlar kurum kazancına dâhil edilip KDV’ye tabi olacak mıdır? İyi çalışmalar. Kurumlar vergisi mükellefi olan taşımacılık kooperatifinin üyelerince yapılan aidat ödemelerinin, kurum kazancının bir unsuru sayılarak vergiye tabi kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. 3065 sayılı KDV Kanununun 1. maddesi gereğince, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest […]

İndirimli emlak vergisi oranından kimler faydalanır?

Geçmişe dönük olarak, emekli olduğum tarihten itibaren indirimli emlak vergisi oranından yararlanmam mümkün müdür?  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesine dayanılarak muhtelif tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşının doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin  gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal […]

Gider pusulası toptan düzenlenebilir mi?

Kuyumculuk faaliyeti ile iştigal etmekteyiz. Bazı müşterilerimiz ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme limitinin üzerindeki satışlarda fatura yerine fiş istemektedir. Bu durumda satış tutarının parça parça düzenlenecek yazar kasa fişi ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceği, ad soyad, adres ve T.C. kimlik numarasını vermek istemeyen müşteriye faturanın ne şekilde düzenleneceği, hurda altın alımında gider […]