Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Yurt dışından alınan hizmetlerden kurumlar vergisi tevkifatı yapılması hakkında

Yurt dışından alınan hizmetlerden kurumlar vergisi tevkifatı yapılması hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizce petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere yurt dışı firmalardan, piyasada hazır bulunan bilgisayar yazılım programları ve bu programlara ilişkin bakım, onarım, destek ve eğitim gibi hizmetler satın alınacağı, söz konusu programların gerek petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere piyasada hazır paket olarak bulunanların, gerekse şirket ihtiyacına göre özel hazırlananların, petrol arama ve üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından satışa sunulduğu ve bu yazılımlara ilişkin bakım, onarım, destek ve eğitim hizmetlerinin yine bu şirketler tarafından verilebildiği, şirketinizce yurt dışında mukim firmalardan piyasada bulunan hazır paket programlarının alınacağı ve üzerinde herhangi bir değişiklik veya çoğaltma yapılmayacağı belirtilerek, yazılım bedeli olarak yapılacak ödemeler ile bu yazılımlara ilişkin bakım, onarım, destek ve eğitim hizmetleri için yapılacak ödemelerin nasıl vergilendirileceği, vergi kesilecek ise petrol arama faaliyetlerine ilişkin %5 kesinti oranının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun birinci maddesinde sayılı kurumların kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendirileceği hükme bağlanmış ve üçüncü fıkrasında da dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.
Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi Kesintisi oranları 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 3/2/2009 tarihinden itibaren, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20, gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde de %20 olarak belirlenmiştir.
Bu düzenlemeler çerçevesinde,
– Şirketiniz tarafından yurt dışında mukim firmalardan alınan bilgisayar programlarının üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde yurtdışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
– Yurt dışında mukim firmalardan Şirketinizde kullanmak ve/veya müşterilere/bayilere satışını yapmak üzere özel olarak bir bilgisayar programı hazırlatılması halinde veya daha önce üretilmiş, piyasada bulunan bilgisayar programlarının üzerinde, şirketinize yönelik özel değişikliklerin yapılması halinde yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç, serbest meslek kazancı niteliği taşıdığından bu kapsamdaki ödemeler üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.
– “Copyrigt” kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme gibi haklarının satın alınması halinde, şirketiniz tarafından bir gayrimaddi hak elde edilecek olup yurt dışında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayrimaddi hak bedeli ödemelerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.
Diğer taraftan, yurtdışı mukim firmanın söz konusu programa ilişkin olarak firmanıza vereceği bakım, onarım, destek ve eğitim hizmetleri serbest meslek kazancı niteliğinde olup, bu ödemeler üzerinden de % 20 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, yurt dışındaki firmaların mukimi olduğu ülke ile ülkemiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması ve bu anlaşmalarda söz konusu ödemelere ilişkin hüküm bulunması durumunda, öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
——————————————–
MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGESİ
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yurt dışında mukim firmalardan alınan bilgisayar programları ve bu programlara ilişkin hizmetler karşılığında yapılan ödemelerden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.
Tarih 01/06/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[30-12/5]-626

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *