Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilir mi?

Kıdem tazminatına hak kazanma şartları eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde düzenlenmiştir. 14. maddedeki hüküm nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden dolayı iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. 24. maddede sayılan haklı nedenlerden birisi de, işveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesab edilmemesi veya ödenmemesidir. Aynı kanunun 39. maddesinde ücretlerin asgari sınırlarının Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceği, 102. maddesinde de komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işverene idari para cezası verileceği belirtilmiştir. Mevzuatta işçi ücretlerinin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konudaki düzenleme, asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağıdır. Ancak, ücret artışları iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenmiş ise işveren bu hükümlere uymak zorundadır. İş sözleşmelerinde ücret artışı konusunda işvereni bağlayan bir hüküm bulunmadığı takdirde uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene ait olacaktır. Ancak, haklı ve objektif bir neden olmadıkça işverenin işyerinde çalışan işçiler arasında keyfi biçimde ayrım yapması da aynı kanunun 5. maddesi ile yasaklanmıştır. İş sözleşmelerinde işvereni bağlayıcı bir hüküm bulunmadığı, işverenin de kusurlu olmadığı hallerde, ücretinin artırılmadığını ileri sürerek işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *