Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

ly

Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyannamenin Verilmesi

Üçer Aylık Dönemler Halinde Muhtasar Beyannamenin Verilmesi Üç aylık muhtasar beyanname vermek isteyen mükelleflerin GVK’nın 98’inci maddesinde de belirtildiği üzere; çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısının 10 ve daha az olması,  yapılan tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat bulunmaması ve bağlı bulunduğu vergi dairesine önceden üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceğinin […]

Askerlik süremin tamamını borçlanmak zorunda mıyım?

Doğum tarihim 28.5.1967. Sigortaya giriş tarihim 1.1.1989. Bugüne kadar ödediğim prim miktarı ise 6240 gündür. Sigortalı olmadan önce yaptığım 18 aylık askerlik süremi borçlandığım takdirde erken emekli olabilir miyim. Askerlik süremin tamamını borçlanmak zorunda mıyım? Askerlik sürenizi borçlanmadığınız takdirde 1.1.1989 sigorta giriş tarihinize göre, 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 […]

İhbar süresine uyarak iş akdine kendi isteği ile son verecek olan işçi, ihbar süresi içerisinde iş arama iznini kullanabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi gereğince, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun yazılı olarak diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan işveren veya işçi, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşten ayrılmak isteyen işçi, aynı kanunun 24. maddesinde sayılan sağlık nedenleri, ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan […]

Ne zaman emekli olurum

Doğum tarihim 5.6.1951. 8.6.1970-15.5.1985 tarihleri arasındaki sigortalı hizmetlerimden dolayı SSK’ya toplam olarak 3150 gün prim ödedim. Sigortalı olmadığım 4.9.1976 tarihinde doğum yaptım. 1.4.1978 tarihinde tekrar bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. 15.5.1985 tarihine kadar çalıştım. Bu tarihten sonra herhangi bir yerde çalışmadım. Doğum borçlanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim? 5510 […]

Ücreti artırılmayan veya ücreti zamanında ödenmeyen işçini Ücreti artırılmayan veya ücreti zamanında ödenmeyen işçinin kanuni hakları nelerdir?n kanuni hakları nelerdir?

İş sözleşmesi ile çalışan her türlü işçinin ücretlerinin asgari sınırları Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenmektedir. İş Kanunu’nun 39. maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işverene bu durumda olan her işçi ve her ay için idari para cezası verilmektedir. İşçiye verilecek ücret asgari ücretin […]

Ne zaman emekli olabilirim

Doğum tarihim 3.8.1973.   1990-1993 tarihleri arasında bir işyerinde çalışırken çıraklık eğitim merkezine kursiyer olarak devam ettim. Kursun bitiminde de kalfalık belgesi aldım. Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından sigortalı yapıldım ve bana sigorta sicil numarası verildi. Daha sonra 8.7.1996 tarihinden itibaren normal olarak çalışmaya başladım. Emeklilik için sigorta başlangıç tarihim 1990 mı, yoksa […]

Emlak vergisine tabi taşınmazların malikleri tarafından yıl içinde satılmaları durumunda satış tarihine göre orantı dahilinde kısmi vergi tahakkuku yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgilerinizi rica ediyoruz.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33. maddesi hükmü uyarınca, bir bina ve arazinin taksim ve ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi vergi değerini tadil eden sebeplerden biri olarak sayıldığından yıl içinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkullerin işlemin yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergilerinin tamamının ödenmesinden devreden ve devralanların müteselsilen sorumlu […]

Şirket aktifine iki yıldan fazla bir süredir kayıtlı olan taşınmaz satışında elde edilen zararların kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hususunda görüşlerinizi rica ediyoruz.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesindeki açıklamalara göre, taşınmaz veya iştirak hissesi satışından kazanç doğmaması halinde, bu satışa ilişkin zararların % 75’inin, kanunen kabul edilmeyen gider sayılarak kurumun diğer faaliyetlerinden doğan kazançlardan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kalan % 25’inin ise gider olarak matrahın tespitinde dikkate alınabilmesi mümkündür. kaynak: lebib yalkım

Beyannamede yazılmamış geçmiş yıl karları

Beyannamede sehven yazılması unutulan geçmiş yıllar zararının düzeltme beyannamesi ile düzeltilip indirim konusu yapılması mümkün müdür? Kurumlar vergisi beyannamesinde sehven beyan edilmeyen ve indirim konusu yapılmayan geçmiş yıl zararının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9. maddesi gereğince bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne verilen düzeltme beyannamesi ile beyan edilerek indirim konusu […]

Şirket ortağından kiralama

irket ortamz ahsna ait solaryum cihazlarn firmamza kiralamtr.. irket ortamzdan kiraladmz bu tbbi cihazlar satn almamz durumunda Gelir Vergisi ve Katma Deer Vergisi ynnden vergilemenin nasl olaca hususunda grlerinizi rica ediyoruz. 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 70 ve 82; 3065 sayl Katma Deer Vergisi Kanununun 1.. maddelerinde yer alan hkm […]