Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Sigortasız çalıştırılan işçinin iş kazası geçirmesi

Bir işyerinde sigortasız çalıştırılan işçinin iş kazası geçirmesi halinde işverenin sorumluluğu nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, işverenler örneği Kurumca hazırlanan işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermekle, çalıştırdığı kişileri de sigortalılık başlangıç tarihinden önce (işe başlamadan en az bir gün önce) sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri süresinde ve kanuna uygun olarak yapmayan işverenler ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İdari para cezalarının yanında sigortasız çalıştırılan işçinin iş kazası geçirmesi halinde işveren aleyhine maddi ve manevi tazminat davaları da açılabilecektir.

Aynı kanuna göre, sigortalı çalıştırmaya başladığının süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası sonucu Kurumca ödenen gelir ve ödenekler ile her türlü masrafların tutarı, sorumluluk halleri aranmaksızın işverene ödettirilecektir.

Çalışanın sigortasız olması iş kazası durumunu değiştirmeyecek, işçi sigortasız da olsa işveren tarafından ilgili mercilere bildirilmesi, hem işçinin hem de işverenin yararına olacaktır.

İşverenlerin iş kazasını 2013 yılından önce; İş Kanunu gereğince, en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre de o yöre yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirmesi gerektiği halde, 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı Kanun gereğince işverenlerin iş kazasını kazadan sonraki üç iş günü içinde sadece Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi yeterli olacaktır.

 
 

 
 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *