Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Özelge yeni sistemde nasıl alınır?

1- Genel Bilgi:
Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik 28.08.2010 tarihli RG’de yayımlanmıştır. Anılan yönetmelikte; mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından şüpheli gördükleri ve tereddütte kaldıkları hususlar hakkında yazı ile isteyecekleri açıklamanın özelge veya sirküler yoluyla cevaplanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Yönetmeliğin ana hatları aşağıda özetlenmiş olup daha ayrıntılı bilgi için ekli yönetmeliğe bakılması gerekmektedir.
2- ÖZELGE talebine ilişkin hususlar:
Ö
zelge, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından şüpheli gördükleri ve uygulayıp uygulamama konusunda tereddüte düştükleri hususlar hakkındaki açıklama taleplerine ilişkin olarak verilir. Özelge kapsamında değerlendirilmeyecek husular yönetmeliğin 8’nci maddesinde belirtilmiştir.
Kimler Özelge talep edebilir: Özelge talepleri, mükellefler ile vergi sorumluları, bunların mirasçıları, yetki belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekillerince yapılır.
Özelge hangi merciden talep edilecektir: Özelge, mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından sürekli mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklardan talep edilecektir.
Diğer mükellef veya vergi sorumluları özelge talepleri için, ikametgâh veya kanuni merkezlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklara; ikametgâhı veya kanuni merkezi bulunmayanlar ise Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi başkanlıklarından herhangi birine başvuracaktır.
Özelgenin Şekli: Özelge talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr/) bir örneği yer alan Özelge Talep Formu kullanılmak suretiyle yapılacaktır. Söz konusu form kullanılmaksızın yapılacak özelge talepleri kabul edilmeyecektir.
Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar yapılmış müracaatlara cevaben tayin edilecek özelgeler için de bu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *