Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Kooperatif üye aidatlarının vergilendirilmesi

Kooperatifin üye aidatlarının değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirlerin ortaklara dağıtılması ve sigortacılık faaliyetiyle uğraşılması nedeniyle muafiyetten yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüşlerinizi rica ediyorum. İyi çalışmalar.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4/k maddesinde, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz) ilişkin hükümler bulunması ve bu hükümlere fiilen uyması şartıyla kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf oldukları hüküm altına alınmıştır. 5. maddesinde ise kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar için hesaplanan risturnların ortaklara dağıtımının kâr dağıtımı sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu durumda, Kooperatifiniz üye aidatlarını değerlendirerek elde ettiği faiz veya benzeri gelirleri ortaklara dağıtması halinde, muafiyet şartlarında  “sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması” şartını ve sigortacılık hizmetinin üçüncü kişilere yapılması durumunda da “sadece ortaklarla iş görülmesi” şartını ihlal etmiş olacağından; söz konusu şartların ihlal edildiği tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir.

Kaynak:lebib yalkın

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *