Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

İşveren, istirahatli olan bir işçisinin iş akdine, istirahat süresinin bitiminden önce son verebilir mi?

İşveren, istirahatli olan bir işçisinin iş akdine, istirahat süresinin bitiminden önce son verebilir mi?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin ihbar süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Maddedeki ihbar süreleri işçinin kıdemine göre 2, 4, 6 ve 8 haftalık sürelerdir. Kanunun 25. maddesine göre, iş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlık nedeniyle feshedilebilmesi için, rapor süresinin çalışma süresine bağlı olarak 17. maddede belirlenen bildirim süresini 6 hafta aşması gerekir. Bu durumda ihbar tazminatı ödenmeyecek ise de, işçinin çalışması 1 yıldan fazla ise kıdem tazminatı ödenecektir. Örneğin, 2 yıldan beri çalışmakta olan işçinin kusuru olmaksızın hastalanması halinde işverenin sözleşmeyi fesih hakkı, işçinin viziteye çıktığı tarihten itibaren 6 haftalık ihbar süresine 25. maddede belirlenen 6 haftalık süre eklenerek 12 hafta sonra doğacaktır. Bu sürenin bitiminden sonra iş sözleşmesini fesheden işveren işçiye ihbar tazminatı ödemeyecektir. İşveren kanunla düzenlenen bu şarta uymadığı takdirde, işçiye kıdem tazminatı yanında ihbar tazminatı da ödeyecek, ayrıca işçi feshin 25. maddede öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile Kanunun 18, 20 ve 21. madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurarak işe iade davası açabilecektir. Ancak, işçinin yakalandığı hastalık tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması ve işçinin kendi kusuruyla hastalanması veya sakatlanması nedeniyle devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi durumunda işveren 17. maddede sözü edilen ihbar sürelerini beklemeksizin iş akdini derhal feshedebilecektir. İşçinin sık sık hastalanması ve istirahat raporu alması da, iş akdinin feshinde geçerli bir neden teşkil edecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *