Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Vergi

Ecirmisil gider olarak değerlendirilebilir mi?

Belediye tarafından uygulanan ecrimisil bedelinin gider olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği Ecrimisil adı altında yapılan ödemeler kira ödemesi niteliği taşıdığından, söz konusu ödemelerin tahakkuk ettiği tarihler itibariyle ilgili dönemlerde Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.

Gayrimenkul sermaye iradının pişmanlıkla beyanında gayrimenkul sermaye iradı istisnasının uygulanma şekli

Gayrimenkul sermaye iradının pişmanlıkla beyanında gayrimenkul sermaye iradı istisnasının uygulanma şekli Doç. Dr. Ahmet EROL (Öğretim Üyesi , CPA, CFE) 1. Konu Konut olarak kiraya verilen bir taşınmazdan elde edilen ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 21’inci maddesinde hükme bağlanmış olan gayrimenkul sermaye iradı istisnası tutarını aşan kira gelirinin […]

Bağ-kur primleri vergiden düşülür mü?

Bağ-kur primleri vergiden düşülür mü?   1. Giriş Sosyal güvenlik sistemlerinden yararlanma prim ödeme esaslı olarak kurulmuş olmakla bireylerin çalışma durumlarına göre farklı prim ödeme durumları söz konusu olmaktadır. Bu primlerden maada bir de yasa kapsamındaki her çalışmanın dayandığı vergi söz konusudur. Bir hizmet akdine dayalı çalışanların ve bunların işverenlerinin […]

Yabancı uyruklu personelimizin asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hususu

Şirketimiz bünyesinde çalışan yabancı uyruklu personelimizin asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüşlerinizi talep ediyoruz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesi ile bu maddeye istinaden yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümlerine göre, asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabileceklerdir. Ücretleri diğer ücret […]

Geçmiş tarihlerde ödenmiş olan bireysel emeklilik primlerinin indiriminin mümkün olup olmadığı hususunda görüşlerinizi rica ediyorum.

Geçmiş tarihlerde ödenmiş olan bireysel emeklilik primlerinin indiriminin mümkün olup olmadığı hususunda görüşlerinizi rica ediyorum. 256 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için muhtasar beyanname vermediği, ücretlerini peşin alan ücretlilerin, aylık dönemler itibariyle ödedikleri şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı […]

5.000 TL üzeri kira ödemesi Ba formunda beyan edilecek mi?

Banka dekontu karşılığında yapılan kira ödemelerinin 5.000 TL üzerinde olması halinde Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüşlerinizi rica ediyorum. 396 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli […]

Yabancı stajyerlere ödenecek ücretlerde gelir ve damga vergisi

Sözleşmeye istinaden karşılıklı olarak yabancı ülkelerden gelen 4 ay süre ile zorunlu staja tabi öğrencilere ödenen ücretlerin, gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı konusunda görüşlerinizi rica ediyorum. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine gereğince stajyer öğrencilere yapılacak ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi ve ücret bordrosu düzenlemek suretiyle […]

Geleneksel sanatlar vergiden muaf tutulacak.

translation service . Geleneksel, kltrel ve sanatsal deeri olan ve kaybolmaya yz tutan; meslekleri yapanlar iyeri asa bile vergiden muaf olacak 13 Esnaf muafiyeti kapsam geniletiliyor Bastonculuk, Semercilik, Yazmaclk, Yorganclk, Keecilik, Lle ve oltu ta iilii, arklk, yemenicilik, Oyaclk ve bunlar gibi

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA ÖNEMLİ NOKTA

  MDERGI/8829A.039 (Nisan 2012 Sayı 100) FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA ÖNEMLİ NOKTA Erol GÜNER (ÇSGB Baş İş Müfettişi – İş Teftiş Ankara Grup Bşk.) I. Giriş İşçinin, İş yasasında düzenlenmiş süreler içinde çalıştırılması esastır. Ancak bazı nedenlerle çalışma süreleri aşılabilir. Normal çalışma süresinin aşılması hali için yasada fazla çalışma kavramının […]

Yasal defterlerin saklanılmasında boş sayfa durumu

2011 yılına ait yasal defterlerimiz kapanış tasdiki yaptırılarak kapatılmıştır. Kapanış tasdiki şerhinden sonra boş kalan defter sayfalarının da yasal süresi içinde saklanma zorunluluğunun olup olmadığı hususunda görüşlerinizi rica ediyoruz. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 253. maddesine göre Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterleri ilgili bulundukları yılı takip eden […]