Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Bireysel emeklilik vergi indiriminde banka dekontu geçerli midir?

Yapmış olduğum hayat sigortası prim ödemelerine ait banka dekontlarında ödemenin ait olduğu döneme ilişkin bilginin yer almaması nedeniyle görev yaptığım ….. tarafından, gelir vergisi matrahının tespitinde yapılacak indirim için geçerli bir belge olmadığı tarafıma yazı ile bildirilmiştir. Banka dekontunun indirim için geçerli bir belge olup olmadığı konusunda görüşünüzü rica ediyorum.

256 seri no.lu  Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğinde “Ödeme tutarı ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarla ya da ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim veya katkı payı tutarı, ödeme yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketinin unvanı ve ödemenin türüne (şahıs sigorta primi veya bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinesi makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çekleri ile tevsik edilebilmesi mümkündür.” denilmektedir.

Buna göre; ödeme belgesinde ödeme tarihinin yazılı olması ve anılan genel tebliğde belirtilen belgelerle ilgili döneminin ispat edilmesi kaydıyla,  sigorta priminin hangi döneme ait olduğunun banka dekontunda yazılmaması ödenen sigorta primlerinin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak, her bir aya isabet eden miktarın o aya ilişkin ücretin  % 5’lik sınırını ve asgari ücretin de yıllık tutarını aşmaması şartı ile ücretin gayri safi tutarından indirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *