Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Başkasının bakımına muhtaç mamul çocuğu bulunan sigortalı kadınlar erken emekli olabilirler

17.04.2008 ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen fıkra ile ‘‘Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir’’ hükmü getirilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda;
1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının
a) Aylık: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılan sürekli ödemeyi,
b) Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi,
c) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını,

yazılı olan bentleri kapsamında çalışan kadın sigortalılar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce Emekli Sandığı ,Sigorta, Bağ-kur,Tarım Bağ-kur, Tarım Sigorta Kanunlarına tabi çalışmaya başlayıp halen çalışmasını sürdüren bakıma muhtaç malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar, İsteğe Bağlı Sigortalı olarak prim ödeyenler, DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLERDİR.

Bu kapsamdaki kadın sigortalıların emeklilik talebinde bulunmadan önce kayıt ve tescillerinin yapılması sağlanacak, ancak açıkta iken veya emeklilik/yaşlılık aylığı talebiyle birlikte bu haktan yararlandırılmasının istenilmesinin halinde bunlar hakkında da aktif sigortalılar gibi işlem yapılacaktır.

Çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumunda malul olduğunun tespitini isteyen 4/a ve 4/b ye tabi kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/ Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklar, ilgili birimce çocukların sevk işlemi yapılacaktır.

Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sone erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edileceğinden yaşlılık aylığı bağlanacak tarihi beklemeden kuruma başvuran kadın sigortalıların çocukların sevkleri de sağlık hizmeti sunucularına yapılacaktır.

Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılacaktır.

4/a ve 4/b sigortalıları SGK birimlerine 4/c sigortalısı olan kamu çalışanları çalıştıkları birimlere başvuruda bulunacaklardır.

Prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörüldüğünden, ilave edilecek süre;

-Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra olmasına
-Çocuğun doğum tarihine
-Ölmesi halinde ölüm tarihine
-Başka birinin sürekli bakımına derecede malul durumda halinin başlangıç ve bitiş tarihlerine,
-Çocuğun evli olup olmadığına,
-Kadın sigortalı boşanmış işe velayetinin kadın sigortalıda olup olmadığına,
-Çocuğun kadın sigortalı tarafından evlat edinip edinilmediğine,
-Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olmasına,
-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına, göre belirlenecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *